Doorsturen
 
Doorsturen
 

Twee Leden Raad van Toezicht

Wegens het verstrijken van de zittingstermijn van twee leden zoekt de raad van toezicht van GGz Centraal TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHTmet aandachtsgebiedBedrijfsvoering, ICT & Informatiebeleid (beoogd lid auditcommissie)Kwaliteit, Onderzoek & Innovatie (beoogd lid commissie kwaliteit en ...

 • Regio: Amersfoort
 • Vakgebied: Financieel/economischStaf en management
 • Opleidingsniveau: HBOWO
 • Aantal uren per week: 2 uur

Wat ga je doen?

Wegens het verstrijken van de zittingstermijn van twee leden zoekt de raad van toezicht van GGz Centraal TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT
met aandachtsgebied
 1. Bedrijfsvoering, ICT & Informatiebeleid (beoogd lid auditcommissie)
 2. Kwaliteit, Onderzoek & Innovatie (beoogd lid commissie kwaliteit en veiligheid)
Het functieprofiel van de raad van toezicht is gebaseerd op de Zorgbrede Governancecode 2017. GGz Centraal sluit zich daarbij aan bij de eisen en competenties die binnen de branche (NVTZ) worden geformuleerd. Kern van de functie is enerzijds het kunnen beoordelen en toetsen van de raad van bestuur, anderzijds het kunnen meedenken met de raad van bestuur. Voor een nadere toelichting van de taken van de raad van toezicht, zie het uitgebreide profiel.
 
Doorgaans zijn er jaarlijks zes tot negen reguliere vergaderingen, enkele commissievergaderingen en incidenteel vindt er tussentijds overleg plaats. De vergaderingen vinden in de regel plaats in Amersfoort.

Wat heb je nodig?

Hoewel de raad van toezicht als collectief functioneert, leeft de wens om door aanwezigheid van verschillende affiniteiten en deskundigheden een synergie te bereiken en door de onderscheiden aandachtsvelden een compleet klankbord voor het bestuur te zijn.
Daarom dient, naast de hieronder benoemde algemene functie-eisen die gelden voor ieder lid, voor deze specifieke vacature, het raad van toezicht-lid toegevoegde waarde mee te brengen.
De raad streeft naar evenwichtigheid in de diversiteit en maatschappelijke oriëntatie van zijn leden. Binnen het team dienen de verschillende benodigde expertises geborgd te zijn, maar dient ook sprake te zijn van complementaire competenties.
 
ALGEMENE FUNCTIE-EISEN 
Voor elk lid raad van toezicht gelden de volgende competenties:
 • academisch werk- en denkniveau,
 • analytische kwaliteiten als basis voor een onafhankelijk oordeel,
 • een brede, zich blijvend ontwikkelende deskundigheid op een of meer kennisgebieden,
 • helikopterview, omgevingsbewustzijn, in staat zijn constructief en krachtig de dialoog met de raad van bestuur aan te gaan en deze kritisch te bevragen,
 • gewetensvol en onafhankelijk zijn en een grote betrokkenheid hebben bij de doelgroep,
 • sterke affiniteit met en gevoel voor de geestelijke gezondheidszorg en zijn medewerkers,
 • maatschappelijk actief,
 • bezit de ervaring en de kennis om thema's te behartigen als de afstemming tussen strategie en bedrijfsprocessen, de financiële doorwerking van het strategisch beleid en de financiële consequenties van veranderingen in wet- en regelgeving en van dynamische ontwikkelingen in de externe omgeving,
 • bekend met de veranderende zorgomgeving en transities in het zorgstelsel,
 • affiniteit met maatschappelijke participatievraagstukken.
SPECIFIEKE EISEN

De kandidaat voor de vacature Bedrijfsvoering, ICT & Informatiebeleid
 • heeft ervaring op strategisch niveau in de zorg of bedrijfsleven op bovengenoemd aandachtsgebied;
 • heeft ervaring met risicomanagement op het gebied van transformatie en digitalisering;
 • is bekend met de financiering van de zorg;
 • beschikt over een relevant netwerk.
De kandidaat voor de vacature Kwaliteit, Onderzoek & Innovatie
 • is werkzaam in een relevante functie in de zorg en/of wetenschap;
 • heeft ruime ervaring in de semipublieke sector, bij voorkeur in de zorg en/of in de wetenschap;
 • heeft kennis van actuele ontwikkelingen en innovatie in de zorg;
 • beschikt over ruime expertise en ervaring in kwaliteitsbewaking binnen complexe organisaties in de zorg, waarbij sprake is van risicovolle zorg- en bedrijfsprocessen;
 • bewaakt het perspectief van cliënten en hun naasten;
 • beschikt over een relevant netwerk.
Het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is onderdeel van de selectieprocedure.

Wat mag je verwachten?

Randvoorwaarden:
Benoeming als lid raad van toezicht vindt plaats voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor één periode van maximaal 4 jaar. Beloning vindt plaats op basis van de honoreringsregeling van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT-2.

Waar ga je werken?

GGz Centraal is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in het midden van het land en biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische problemen en verslavingsproblematiek. Het werkgebied strekt zich uit over Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Eemland, Veluwe & Veluwe Vallei.

Solliciteren

Het uitgebreide functieprofiel vindt u hier.

Voor vragen kunt u contact opnemen met dhr. S.J. Vegter MBA, voorzitter raad van toezicht GGz Centraal (033 – 4 609 701).
 
Reacties kunnen tot en met 27 april  worden gestuurd ter attentie van dhr. drs. J. Laterveer, ambtelijk secretaris raad van toezicht GGz Centraal. U wordt verzocht via de website te solliciteren met daarbij specifiek aangegeven naar welk aandachtsgebied uw voorkeur uitgaat.

Planning:
 • 8 en 9 mei tussen 16.00 en 20.30 uur: selectiegesprekken
 • 15 mei tussen 17.00 en 21.00 uur: adviesgesprekken voor het aandachtsgebied Bedrijfsvoering, ICT & Informatiebeleid
 • 16 mei tussen 17.00 en 21.00 uur: adviesgesprekken voor het aandachtsgebied Kwaliteit, Onderzoek & Innovatie.
Alle gesprekken vinden plaats in Amersfoort.

Reageren kan tot 28-04-2019.

Gerelateerd

 • Geen gerelateerde vacatures gevonden
Doorsturen