persoonlijkheidsstoornissen

De keuze voor een onderzoekslijn Persoonlijkheidsstoornissen is enerzijds gebaseerd op de bestaande expertise binnen GGz Centraal. Anderzijds sluit deze aan bij een landelijke ontwikkeling om meer te investeren in het wetenschappelijk onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen.

De onderzoekslijn Persoonlijkheidsstoornissen werkt bovenregionaal samen en is aangesloten bij het Landelijk Kenniscentrum voor Persoonlijkheidsstoornissen.

Er lopen meerdere promotieonderzoeken binnen deze onderzoekslijn, gericht op ontwikkeling en validering van een diagnostisch meetinstrument in het kader van de ontwikkelingen naar de DSM-5 én op de effectiviteit van een nieuwe vorm van behandeling. Daarnaast loopt er een aantal onderzoeken op het gebied van behandelevaluatie, behandeleffectiviteit en diagnostische instrumenten.

Het speerpunt voor de onderzoekslijn persoonlijkheidsstoornissen wordt de komende jaren de ontwikkeling van diagnostische instrumenten en de relatie tussen diagnostiek (psychiatrisch, psychologisch), indicatiestelling en behandeling. De ontwikkeling van diagnostische instrumenten gaat in nauwe samenwerking met de onderzoekslijn Psychometrie. Landelijk wordt er onder persoonlijkheidsstoornissen veel onderzoek gedaan naar effectiviteit van behandelingen, vooral gericht op onderzoek naar de werkzame factoren. Binnen GGz Centraal gebeurt dat in de vorm van evaluaties van (onderdelen van) behandelprogramma’s. Meer geavanceerd onderzoek (o.a. randomised controlled trials) lijkt vooral zinvol in samenwerking met andere behandelcentra via het Kenniscentrum voor Persoonlijkheidsstoornissen.

Coördinator onderzoekslijn Persoonlijkheidsstoornissen:
Barbara Montagne, klinisch psycholoog